Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ANKA TKANINY I DODATKI

Sklep Internetowy  https://ankatkaninyidodatki.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 § 1. Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy ANKA Tkaniny i dodatki, dostępny pod adresem internetowym https://ankatkaninyidodatki.pl prowadzony jest przez Annę Kaszowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ANKA Tkaniny i dodatki Anna Kaszowska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5621651363, REGON 363549710

2.   Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 § 2. Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANKA Tkaniny i dodatki Anna Kaszowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5621651363, REGON 363549710

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://ankatkaninyidodatki.pl

6. Umowa zawarta na odległość- umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą

9. Konto- konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta Klienta

11. Formularz zamówienia- interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

14. Umowa Sprzedaży- umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego

 § 3. Dane kontaktowe

1. Adres pocztowy: ul. Lotników 3/60, 88-190 Barcin

2. Adres e-mail: ankatkaninyidodatki@gmail.com

3. Nr telefonu: 667272683

 § 4. Wymagania techniczne

 Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

- urządzenie z dostępem do sieci internetowej,

- przeglądarka internetowa typu: Chrome, Firefox, Opera itp.,

- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

- włączona obsługa plików cookies.

 § 5. Zakładanie Konta w Sklepie 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail (dodatkowo w przypadku firm: nazwa firmy oraz NIP).
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w regulaminie.

 § 6. Zamówienie i jego przebieg

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu lub dokonać zamówienia bez logowania,
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” ,
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
 4. kliknąć przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 5. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

 § 7. Sposoby oraz termin płatności 

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta:

- zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

- za pośrednictwem platformy płatniczej: Płatności Shoper,

- gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.

 1. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 2. W przypadku wybrania przez Klienta płatności zwykłym przelewem, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 4. Brak możliwości wysyłki za pobraniem
 5. Przesyłki są realizowane tylko na terenie Polski.

 § 8. Realizacja zamówienia 

 1. Zamówiony produkt jest wysyłany w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.
 2. W sytuacji, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane, Klient jest o tym niezwłocznie informowany.
 3. Zakupiony towar wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, paczkomatu InPost lub Poczty Polskiej.
 4. Dla każdego zamówienia wystawiany jest paragon.Na życzenie Klienta wystawiamy Fakturę bez VAT-u, która wysyłana jest drogą elektroniczną (Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu).
 5. Ceny podane są w złotych polskich i są to ceny brutto.
 6. Koszty dostawy towarów ponosi Klient, zgodnie z cennikiem tych usług dostępnych na stronie internetowej.Koszty dostawy pokrywa Klient w momencie zapłaty za towar.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podany adres dostawy przez Klienta.Jeżeli przesyłka zostanie zwrócona przez firmę kurierską z powodu nieprawidłowego adresu, koszt ponownego dostarczenia ponosi Klient.
 8. W przypadku gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa np. z powodu braku danego produktu, błędu systemu itp. Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta i dokona zwrotu wszelkich kosztów.

§ 9. Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w punkcie 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w niniejszym Regulaminie. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:

- W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

-  Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

-  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

- Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

- Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

- Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

- Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

-  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

-  o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

-  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 10. Reklamacje

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. W przypadku doręczenia niekompletnego zamówienia brakujące towary zostaną wysłane na koszt Sklepu lub zostanie dokonany zwrot wartości brakujących towarów.
 4. Różnice w kolorach wyświetlanych na monitorze Klienta nie mogą być podstawą reklamacji.
 5. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną lub pisemnie na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. opis wady, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 8. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w Regulaminie. Koszty zwrotu Produktu ponosi Sprzedawca.
 9. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. 

 §11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

- http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

- http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

- http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Konsument posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

-  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.

- Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 § 12. Dane osobowe

 1. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych przekazanych podczas rejestracji Konta Klienta oraz składania zamówienia.
 2. Administratorem  danych osobowych podanych przez Klienta jest ANKA Tkaniny i dodatki, ul. Lotników 3/60, 88-190 Barcin
 3. Powierzone przez Klientów dane, obejmujące w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, informacje dotyczące zamówienia, będą przetwarzane jedynie w celu realizacji zamówień.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do realizacji zamówienia przez Sklep ANKA Tkaniny i dodatki.
 5. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w treści przechowywanych danych, jak również prawo do zmiany, zablokowania, lub ich usunięcia, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia. Prosimy w tym celu o kontakt: ankatkaninyidodatki@gmail.com, tel: 667272683.
 6. W celu realizacji umowy Sklep ANKA Tkaniny i dodatki może udostępniać zebrane od Klienta dane do następujących podmiotów: firmy kurierskie, Poczta Polska, biuro księgowe, dostawca płatności, dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego. Przekazywanie danych Klienta ograniczone jest do wymaganego minimum.

§ 13. Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.ankatkaninyidodatki.pl. Każdy użytkownik ma możliwość swobodnego dostępu do jego treści oraz wydrukowania go.
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu nie ograniczają uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium RP. W wypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz 827).

 

 

 Załącznik nr 1

Formularz zwrotu towaru

Numer zamówienia …………………………………………………………………………………

Data zamówienia …………………………………………………………………………………….

Numer paragonu / faktury ………………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko/nazwa firmy…..………………………………………………………………

Adres ……………………………………………………………………………………………………..

Numer telefonu ………………………………………………………………………………………

Adres e-mail …………………………………………………………………………………………...

 

Nazwa towaru ………………………………………………………………………………………...

Ilość ……………………………………………………………………………………………………….

Cena brutto …………………………………………………………………………………………….

Przyczyna zwrotu ………………………………………………………………………………………

...............................................................................................................

................................................................................................................ 

Proszę o zwrot kosztów na rachunek bankowy (zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta):

……………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie Sklepu.

                                                                   …………………………………..

                                                                 (czytelny podpis Klienta)

Informacje w podsumowaniu zamówienia

Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży. Sprzedawca będzie informował na wskazany adres e-mail o postępach w jego realizacji.

Promocje
Guzik Kurczak
Guzik Kurczak
0,40 zł 0,34 zł
szt.
Guzik Maszyna niebieska
Guzik Maszyna niebieska
0,60 zł 0,51 zł
szt.
Lamówka Fioletowe gwiazdki
Lamówka Fioletowe gwiazdki
1,50 zł 1,27 zł
1mb
Opaska z falbanką Trójkąty różowe, rozm. 48-54
Opaska z falbanką Trójkąty różowe, rozm. 48-54
14,00 zł 11,90 zł
szt.
Panel 50x50cm - Kot na hulajnodze
Panel 50x50cm - Kot na hulajnodze
15,00 zł 13,50 zł
szt.
Panel 48x48cm - Jednorożec z koroną
Panel 48x48cm - Jednorożec z koroną
17,00 zł 15,30 zł
szt.
Panel 50x50cm - Niedźwiedź 1
Panel 50x50cm - Niedźwiedź 1
17,00 zł 15,30 zł
szt.
Tkanina bawełniana - Exotic Coctail
Tkanina bawełniana - Exotic Coctail
18,50 zł 15,72 zł
0,5mb
Guzik Kaczuszka
Guzik Kaczuszka
0,40 zł 0,34 zł
szt.
Guzik Maszyna błękitna
Guzik Maszyna błękitna
0,60 zł 0,51 zł
szt.
Lamówka Białe groszki na aqua
Lamówka Białe groszki na aqua
1,50 zł 1,27 zł
1mb
Opaska z falbanką Liście, rozm. 44-46
Opaska z falbanką Liście, rozm. 44-46
14,00 zł 11,90 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl